ต่างประเทศ

เปิดแล้วสาขา

Glorietta ฟิลิปปินส์

ต่างประเทศ

สาขาประเทศเบอร์สาขาที่อยู่
Gloriettaฟิลิปปินส์
กัมพูชากัมพูชา
พมาพมา
ลาวลาว
เวียดนามเวียดนาม
Ayala the 30thฟิลิปปินส์